Vedtægter for
Foreningen Frøslevlejrens Venner


§ 1.
Foreningens navn er "Foreningen Frøslevlejrens venner".
 
§ 2.
Foreningens formål er at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, samt at fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940-1945.
 
§ 3.
Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner eller firmaer.
 
§ 4.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
 
Medlemsretten ophører ved udtræden af foreningen, eller hvis kontingentet for forudgående kalenderår ikke er betalt inden generalforsamlingen i maj måned.
 
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, har ingen stemmeret på gene-ralforsamlingen.
 
§ 5.
Foreningens bestyrelse er på 5 medlemmer og 1 suppleant, som vælges på den årlige ordinære generalforsamling.
 
Valget gælder for 2 år og på skift er 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanten er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
 
§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Be-styrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af specielle opgaver som fx. redaktion af "Nyt fra Frøslevlejren" samt 4. maj koordinator. Og kan her supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsen.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af den er til stede. Beslutninger tages ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med repræsentanter for lejrens forskellige aktiviteter, f.eks. lederen af Frøslevlejrens Museum. Ingen af de pågældende har stemmeret.
 
Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter rammerne for kassererens bemyndigelse til at disponerer over foreningens midler til foreningens daglige drift.
 
§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
Foreningens årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned efter skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
 
Dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
5. Indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægter ændringer.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.
 
Forslag fra medlemmerne skal inden 7 dage før generalforsamlingen være formanden i hænde.
 
Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpel majoritet. Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.
 
Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelses beslutter det, eller når det skriftlig til bestyrelsen kræves af mindst 10 % af forenings medlemmer med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet.
 
§ 8.
Beslutning om foreningens eventuelle ophævelse kan træffes på 2 af hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Begge gange af 2/3 majortet af fremmødte medlemmer.
 
§ 9.
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dets eventuelle kapital: Museer, udstillinger samt andre kulturelle og undervisningsmæssige formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. september 1981 med ændringer på generalforsamlingerne den 24. april 1982, den 13. april 1985, den 19. april 1986, den 23. april 1988, den 28. april 1990, den 4. april 1998, den 17. april 1999, den 8. 2000, den 28. april 2001, den 4. maj 2007, den 4. maj 2008, den 4. maj 2011 og 4. maj 2013


Foreningens sponsorer